Tüzük

Dernek tüzüğüne buradaki linkten ulaşabilirsiniz.

İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1. Derneğin Adı, Merkezi

Derneğin adı, İş Sağlığı Hemşireliği Derneği’dir. (…………………)

Derneğin merkezi, ………………………………………………………………………………………………………….

MADDE 2. Derneğin Amaçları

a) İş sağlığı hemşireliği alanında çalışanların mesleksel işbirliği için destek ve teşvik

sağlamak, iletişim ağı kurmak,

b) İşyeri hemşireleri için

MADDE 3. Kurucu Üyeler

1. İnci Erefe, Prof. Dr., T.C., Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Bornova-İzmir

2. Oya Nuran Emiroğlu, Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Yüksekokulu, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyesi,

Sıhhiye-Ankara

3. Seçil Aksayan, Prof. Dr., T.C., Kocaeli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu,

Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi, İzmit

4. Gülümser Kubilay, Prof. Dr., T.C., Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Yüksekokulu, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Sıhhiye

Ankara

5. Zuhal Bahar, Prof. Dr., T.C., Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik

Yüksekokulu, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, İnciraltı

İzmir

6. Ayla Bayık, Prof. Dr., T.C., Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu,

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyesi, Bornova-İzmir

7. Nihal Esin, Yrd.Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi Florance Nightingale

Hemşirelik Yüksekokulu, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim

üyesi, Şişli- İstanbul

8. Nimet Karataş, Prof. Dr., T.C., ………… Üniversitesi………………………………

9. Ümit Sevüğ, Prof. Dr., T.C., ………… Üniversitesi. 10. Ayse Beser. Öğr. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, İnciraltı-İzmir

MADDE 4. Ana Kurallar

Demek, siyasi ve dini konularla ilgili her hususta mutlak surette tarafsız kalacak, bu konularda her türlü tartışmalardan kaçınacak ve Dernekler Kanunu’nca yasaklanan konularda faaliyet göstermeyecektir.

MADDE 5. Üyelik

Üyelik şartları: İş sağlığı ve hemşireliği ile ilgilenen tüm üniversite öğretim elemanları, hemşirelik ve sağlık memurluğu lisans mezunları, tüzel kişiler ve iş yerlerinde çalışan tüm hemşireler ve sağlık memurları derneğe üye olabilirler.

A. Asli Üyeler:

a) En az 21 yaşında ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
b) T.C. vatandaşı olmak. Yabancıların üye olabilmesi için Türkiye’de ikamet etmek hakkına sahip olmaları şarttır. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz, Yabancı üyelerin sayısı, derneğin faal üyelerinin toplaminin onda birini geçemez.

Derneğe üye olmak isteyenler, 2 asil üyenin imzalarını taşıyan dernek matbuu sunuş belgesine ekleyecekleri 2 adet fotoğrafla dernek yönetim kuruluna başvururlar. Bu sunuş belgesinde başvuranin, mesleği, ana-baba adı, doğum tarihi ve ikametgah adresi açık şekilde belirtilmiş olmalıdır. Yönetim Kurulu, en çok 30 gün içinde başvuranın dernek asil üyeliğine kabul ya da reddi hakkında karar verir ve sonucu başvurana yazı ile bildirir. T.C. vatandaşı olmayanların, T.V. vatandaşlarında aranan şartlardan başka, ikametgah senedine sahip olması gereklidir.

B. Onur Üyeleri:

İş sağlığı ve hemşireliği alanında hizmetleri ile tanınmış ya da derneğemaddi ve manevi yardım/destekte bulunan kişilere, yönetim kurulu kararı ile dernek onursal üyeliği payesi verilebilir. Onursal üyenin oy hakkı yoktur.

MADDE 6. Üyeliğin Sona Ermesi

1. Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonrada kaybedenlerin

dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Onur kırıcı bir nedenle hükümlü olmak, medeni hakları yoksun kılınmış bulunmak, derneğin amaçlarına aykırı davranışlarda bulunmak, dernekten çıkarılma nedenleridir. Ayrıca;

2. 2 yıldan fazla üyelik aidatını ödemeyen üyeler ve

3. Dernekler Kanunu’nun 4. maddesi kapsamına giren suçlar işleyenler üyelikten

çıkarılabilir.

4. İstifa ile üyelik sıfatı kaybedilir. Her üye, altı ay önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyelikten çıkarılması düşünülen üyeye, çıkarılma nedenlerini bildiren taahhütlü bir mektup gönderilip, bir ay içinde savunma yapması, dilerse şahsen ya da tevkil edeceği bir üye tarafindan savunmasını yapabileceği kendisine bildirilir. Bu süre içinde yazılı, şahsen ya da vekil aracılığı ile savunmada bulunmayan üyenin çıkarılmasına karar verilir. Ancak, hakkında çıkarılma kararı verilen üye, dilerse bu karara ilk genel kurul toplantısında itiraz edebilir.

MADDE 7. Üyelik Kapsamı ve Yükümlülükleri

1. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek, üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan ya da bazı üyelere bu nedenlerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz.
2. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.
3. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye, oyunu şahsen kullanmak

zorundadır.
4. Her üyenin ödenti verme yükümlülüğü vardır. Dernekten çıkan ya da çıkarılan

üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.
5. Onursal üyeler, ödenti vermek zorunda değildir.
6. Üyeler, derneğin amaçları doğrultusunda, dernek düzenine uygun faaliyetleri

göstermekle yükümlüdürler.
7. Her üye, demeğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici ya da engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Dernekten çıkan ya da çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.

MADDE 8. Dernek Organları

Derneğin zorunlu organları; genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. Dernek, zorunlu organları dışında başka organlar da oluşturabilir. Ancak, bu organlara, zorunlu organların görev, yetki ve sorumluluklar devredilemez.

1. Genel Kurul

a. Oluşumu

Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı tüm asil üyelerden oluşur. Onursal üyeler, genel kurul toplantısına katılabilir, ancak oy kullanamazlar.

b. Görevleri

  • Dernek Başkanı ve takiben yönetim kurulunun altı asil üyesi ile beş yedek üyesini, üç asil ve üç yedek denetim kurulu üyesinin seçimi. Seçimler gizli oy ve açık tasnifle yapılır.
  • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
  • Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibrası,
  • Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen ya da değiştirilerek kabulü,
  • Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması ya da mevcut taşınmaz malların satılması, kiralanması konusunda yönetim
  • kuruluna yetki verilmesi,
  • Üye Ödentisinin tespiti,
  • Mevzuat ve dernek tüzüğüne göre genel kurulca yapılması gereken

diğer görevlerin ifası

  • Derneğin feshine ilişkin karar alınması

c. Genel Kurul Toplantıları:

Olağan Yıllık Genel Kurul:

Yıllık olağan genel kurul her yılın ??(2 yılda bir) …………. ayında yapılır.

Genel Kurul üyeleri, yönetim kurulunca, en az onbeş gün önceden toplantıya çağrılır. Bu amaçla, Genel Kurul toplantısının gündemi, yeri, günü ve saati, yerel bir gazete ile ilan edilir ve aynı zamanda üyelere bir yazıyla bildirilir. Genel Kurul toplantıları, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun katılımıyla toplanır. Genel Kurul toplantısının geçerli olabilmesi için, oy hakkı olan üyelerin yarıdan fazlasının hazır bulunması gereklidir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve . denetleme kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının tarihi de duyuruda belirtilir. İlk toplantı ile, ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile gündem, toplantı gününden en az onbeş gün önce, mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyelerin listesi eklenir.

Genel Kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza ederek toplantı yerine girerler. Ilk toplantıda yeterli sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı dernek başkanı ya da görevlendireceği bir üye tarafından açılır. Açılışı müteakip, toplantıyı idare etmek için bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ile sekreter seçilir. Sekreter, toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler, yönetim kuruluna verilir.

Genel kurulda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, hazır bulunan üyelerin 1/10’u tarafindan görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Kararlar, hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Yazışma ve temsil yoluyla oy kullanılamaz. Tüzük değişimi ve dernek feshi kararı için 2/3 çoğunluk zorunludur. Genel kurulda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, hazır bulunan üyelerin 1/10’u tarafindan görüşülmesi istenen konuların gündeme eklenmesi zorunludur. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza ederek toplantı yerine girerler. Dernekler Kanunu’nun 23. maddesinde belirtilen yeterli sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı, demek başkanı ya da görevlendireceği biri tarafından açılır. Açılışı takiben, toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ile sekreter seçilir. Sekreterler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler, yönetim kuruluna verilir.

Yönetim Kurulu tarafından, Genel Kurul kararları sirkülerle üyelere bildirilir. Genel Kurul toplantı tutanağı kopyaları, yeni seçilen yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin kimlik, görev ve ikametgah adreslerini gösterir listeler yönetim kurulu başkanı tarafından, genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Olağanüstü Genel Kurul

Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde ya da demek üyelerinden birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü Genel Kurul, yıllık genel kurul hükümlerine tabidir.

2. Yönetim Kurulu

Yedi asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Genel Kurul tarafından gizli oyla iki yıl için seçilir. İki kez yönetim kuruluna seçilen bir üye, bir dönem geçmeden tekrar seçilemez. ?????? Başkanla birlikte yönetim kurulunu oluşturan üyeler aralarında bir 2. başkan, bir sekreter, bir muhasip veznedarı gizli oyla iki yıl için seçerler.

Yönetim Kurulu demek tüzüğünün, Dernekler Kanunu’nun 27. maddesi ile diğer mevzuatın ve genel kurulun kendisine yüklediği işleri yılda en az on toplantı yapmak sureti ile görür. Ayrıca, derneğin amaçlarının gerçekleşmesi için gerekli kararları alır ve faaliyet gösterir.

Demeği yönetim kurulu temsil eder ya da bu konuda kendi üyelerinden bir ya da birkaçına yetki verir. Yönetim kurulu, üye sayısı boşalmaları nedeniyle yedeklerin getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri ya da denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde Dernekler Kanunu’nun 28. maddesi hükümlerine uyulur.

3. Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu üç asıl ve üç yedek üyeden az olmamak kaydıyla genel kurulca seçilir. Bu kurul, denetleme görevini dernek tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre altı ayı geçmeyen aralıklarla ve mali yıl sonunda yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetleme kurulu üyeleri gerek görürlerse her zaman yazı ile hesapları inceleme talebinde bulunabilirler.

Derneğin mali yılı yönetim kurulunun görev dönemidir. Ancak, Ocak ayı itibariyle bilanço hazırlanarak hesap kapatılır. Yeni Ocak ayı başından itibaren düzenlenen bilanço ile birlikte genel kurula sunulur.

Madde 9. Dernek Gelirleri

Derneğin geliri, üye ödentileri, bağış ve yardımlar ve dernek faaliyetleri sonucunda ya da dernek mal varlığından elde edilen gelirlerden oluşur.

Demek yıllık üye ödentisi her yıl yapılacak genel kurulda yeniden karar alınmak suretiyle, kuruluş yılı için yıllık on milyon Türk Lirasıdır.

Madde 10. Tüzükte Değişiklik

Gündemde gösterilmek kaydıyla, yönetim kurulunca işbu tüzüğün değiştirilmesi genel kurula teklif edilebilir.

Üyeler tarafından önerilen değişikliğin, yönetim kurulu tarafından incelenmesine imkan vermek üzere önerinin genel kurul toplantısından 45 gün önce yazı ile dernek sekreterliğine bildirilmesi gerekir. Değişikliğin kabulü için genel kurulda hazır bulunan oy sahibi üyelerin 2/3 çoğunluğu gereklidir. Bu suretle oya konarak kabul edilen değişiklik, yönetim kurulunun onayına sunulur ve Dernekler Kanunu’nun 13. maddesi gereği işlem yapılır.

Madde 11. Derneğin Feshi

Dernek, aşağıdaki hallerde feshedilmiş olur:

a) Kendiliğinden sona erme;

Amacın gerçekleşmesi, gerçekleşmenin olanaksız hale gelmesi ya da sürenin sona ermesi; ilk Genel Kurul toplantısının tüzükte öngörülen sürede yapılmamış olması ve zorunlu organlarının oluşturulmamış olması; borç ödemede acze düşmüş olması; tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi; olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması hallerinde dernek kendiliğinden fesh olur.

Kendiliğinden sona erme halinin tespiti, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin kararıyla gerçekleştirilir.

b) Genel Kurul kararı ile;

Dernek Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkina sahip bulunan demek üyelerinin en az 2/3’nün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, üyeler ????ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıda, katılan üye sayısına bakılmaksızın fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, bu toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafindan beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir. Derneğin kapatılması için dava açılmış ise, genel kurul tarafindan verilen feshin kararı, açılmış bulunan davanınyürütülmesi halinde doğacak sonuçlara engel olmaz.

c) Mahkeme kararı ile;

Derneğin amacı, kanuna ve ahlaka aykırı gelirse, Cumhuriyet Savcısının ya da bir ilgilinin istemi üzerine mahkeme, derneğin feshine karar verir. Mahkeme, dava sırasında faaliyetten alıkoyma dahil gerekli bütün önlemleri alır.

2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun 10. maddesinde amir hükümleri gereğince yetkili mercilerce derneğe yapılan yazılı isteme rağmen kuruluş bildirisi ve eklerindeki, kanuna aykırılık ya da eksiklik otuz gün içinde giderilemezse; olağan Genel Kurul toplantısı, dernek tüzüğünde belirtilen süre içinde yapılmaz ya da kanunen gerekli çoğunluk oluşturulamaz ve mahallin en büyük mülki amirliğinin yazılı ihtarına rağmen bu zorunluluk üç ay içinde yerine getirilemezse Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin yazılı ihbarı ve Cumhuriyet savcılığı’nın açacağı dava üzerine Askliye Hukuk mahkemesinin kararıyla dernek feshedilir.

Madde 12. Derneğin Mal Varlığının Tasfiyesi

Genel kurulca derneğin feshine karar verildiği durumda ya da derneğin kendiliğinden sona ermesi durumunda, hakları ve mal varlığı aynı amaçlı başka bir derneğe ya da vakfa intikal eder.

Dernek mahkeme kararı ile fesh edilirse, bütün mal varlığı ve hakları hazineye intikal eder.

İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1. Derneğin Adı, Merkezi

Derneğin adı İş Sağlığı Hemşireliği Derneği’dir. (İSHEMDER…????…. )
Derneğin merkezi, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Veziroğlu Kampusu, İzmit-Kocaeli’dir. ?????

MADDE 2. Derneğin Amacı

Derneğin amacı; iş sağlığı hemşireliği ve işyeri hemşireliği bilgi ve yöntemlerini geliştirerek, hemşirelik girişimlerinin planlanması, uygulanmasını ve değerlendirilmesini sağlayacak düzenlemeler yaparak çalışma yaşamındaki birey ve grupların, aileleri ile birlikte sağlık düzeyinin yükseltilmesi, korunması, bakımı ve rehabilitasyonunu sağlamak ve katkıda bulunmaktır.

MADDE 3. Derneğin Faaliyetleri

a) iş sağlığı hemşireliği alanında akademik çalışmalar yapan ve uygulama alanında çalışanların mesleksel işbirliği için destek ve teşvik sağlamak,

b) iş sağlığı hemşireliği alanında çalışan tüm akademisyen ve uygulamacılar arasında iletişim ağı kurmak,

c) Ülke çapında, işyerlerinde görevli hemşirelik personeli (hemşire/sağlık memuru) profilini çıkartmak ve güncelliğini sağlamak,

d) Üyelerinin mesleki gelişmelerine katkıda bulunmak üzere:

1. Yayın yapmak, üyelerin yayınlara bizzat katılmalarını sağlamaya çalışmak,

2. Kütüphane açmak,

3. Konferans, seminer, panel, açık oturum, sempozyum, kongre türü bilimsel etkinlikleri düzenlemek,

4. işyeri hemşireliği sertifika programlarını planlamak, koordine etmek, uygulamak ve değerlendirmek,

5. Üyelerini mesleki araştırma yapmaya teşvik etmek, desteklemek ve araştırma sonuçlarını ilgili birimlere iletmek,

6. İlgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde uygulanan sürekli eğitimin denetlenmesini sağlamak ve uygulanan değerlendirme sisteminin gereklerini yerine getirerek buna ilişkin belgelerin kayıtlarını tutmak,

7. Gerekli görülen konularda kurulacak sürekli eğitim komisyonlarının organizasyonunu sağlamak ve işlerliklerini denetlemek,

e) Üyeleri için mesleki ve sosyal danışma merkezi kurmak.

MADDE 4. Kurucu Üyeler

1. İnci Erefe, Prof. Dr., T.C., Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Bornova-Izmir

2. Oya Nuran Emiroğlu, Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyesi, Sıhhiye-Ankara

3. Seçil Aksayan, Prof. Dr., T.C., Kocaeli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi, İzmit

4. Gülümser Kubilay, Prof. Dr., T.C., Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Sıhhiye-Ankara

5. Zuhal Bahar, Prof. Dr., T.C., Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, İnciraltı-İzmir

6. Ayla Bayik, Prof. Dr., T.C., Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyesi, Bornova-Izmir

7. Nimet Karataş, Prof. Dr., T.C., …………. Üniversitesi ………

8. Ümit Sevüğ, Prof. Dr., T.C., … … … … Üniversitesi…

9. Nihal Esin, Yrd.Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyesi, Şişli, İstanbul

MADDE 5. Ana Kurallar

Dernek, siyasi ve dini konularla ilgili her hususta mutlak surette tarafsız kalır, bu konularda her türlü tartışmalardan kaçınır ve Dernekler Kanunu’nca yasaklanan konularda faaliyet gösteremez.

MADDE 6. Üyelik

Üyelik şartları: İş sağlığı ve hemşireliği ile ilgilenen tüm üniversite öğretim elemanları, hemşirelik ve sağlık memurluğu lisans mezunları ile tüzel kişiler ve halen iş yerlerinde çalışan tüm hemşireler ve sağlık memurları derneğe üye olabilirler.

A. Asıl Üyeler:

a) En az 21 yaşında ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,

b) T.C. vatandaşı olmak. Yabancıların üye olabilmesi için Türkiye’de ikamet etmek hakkına sahip olmaları şarttır. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz. Yabancı üyelerin sayısı, derneğin faal üyelerinin toplaminin onda birini geçemez.

Derneğe üye olmak isteyenler, 2 asıl üyenin imzalarını taşıyan dernek matbuu sunuş belgesine ekleyecekleri 2 adet fotoğrafla dernek yönetim kuruluna başvururlar. Bu sunuş belgesinde başvuranın, mesleği, ana-baba adı, doğum tarihi ve ikametgah adresi açık şekilde belirtilmiş olmalıdır. Yönetim Kurulu, en çok 30 gün içinde başvuranın dernek asil üyeliğine kabul ya da reddi hakkında karar verir ve sonucu başvurana yazı ile bildirir. T.C. vatandaşı olmayanların, T.C. vatandaşlarında aranan şartlardan başka, ikametgah senedine sahip olması gereklidir.

B. Onur Üyeleri:

İş sağlığı ve hemşireliği alanında hizmetleri ile tanınmış ya da derneğe maddi ve manevi yardım/destekte bulunan kişilere, yönetim kurulu kararı ile dernek onursal üyeliği payesi verilebilir. Onursal üyenin oy hakkı yoktur.

MADDE 7. Üyelik Kapsamı ve Yükümlülükleri

1. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek, üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan ya da bazı üyelere bu nedenlerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz.

2. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

3. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Uye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

4. Her üyenin ödenti verme yükümlülüğü vardır. Dernekten çıkan ya da çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

5. Onursal üyeler, ödenti vermek zorunda değildir.

6. Üyeler, derneğin amaçları doğrultusunda, dernek düzenine uygun faaliyetleri göstermekle yükümlüdürler.

7. Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici ya da engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Dernekten çıkan ya da çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.

MADDE 8. Üyeliğin Sona Ermesi

1. Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonrada kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Onur kırıcı bir nedenle hükümlü olmak, medeni hakları yoksun kılınmış bulunmak, derneğin amaçlarına aykırı davranışlarda bulunmak, dernekten çıkarılma nedenleridir. Ayrıca;

2. 2 yıldan fazla üyelik aidatını ödemeyen üyeler ve

3. Dernekler Kanunu’nun 4. maddesi kapsamına giren suçlar işleyenler üyelikten çıkarılabilir.

4. İstifa ile üyelik sıfatı kaybedilir. Her üye, altı ay önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyelikten çıkarılması düşünülen üyeye, çıkarılma nedenlerini bildiren taahhütlü bir mektup gönderilip, bir ay içinde savunma yapması, dilerse şahsen ya da tevkil edeceği bir üye tarafından savunmasını yapabileceği kendisine bildirilir. Bu süre içinde yazılı, şahsen ya da vekil aracılığı ile savunmada bulunmayan üyenin çıkarılmasına karar verilir. Ancak, hakkında çıkarılma kararı verilen üye, dilerse bu karara ilk genel kurul toplantısında itiraz edebilir.

MADDE 9. Dernek Organları

Derneğin zorunlu organları; genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. Dernek, zorunlu organları dışında başka organlar da oluşturabilir. Ancak, bu organlara, zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

1. Genel Kurul

a. Oluşumu

Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı tüm asıl üyelerden oluşur. Onursal üyeler, genel kurul toplantısına katılabilir, ancak oy kullanamazlar.

b. Görevleri

Yönetim kurulunun altı?? asıl üyesi ile beş yedek üyesinin, üç asıl ve üç yedek denetim kurulu üyesinin seçimi. Seçimler gizli oy ve açık tasnifle yapılır.

• Yönetim kurulunun dernek organlarına seçilebilme koşullarına ilişkin kararını görüşerek karara bağlamak,

• Yönetim kurulunun geçmiş dönem çalışmalarını ve bilançosunu gösteren raporu ile, denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve kabulü halinde bu kurulların aklanmasına karar vermek,

Yönetim kurulunca hazırlanan gelecek dönem tahmini bütçenin görüşülüp, aynen ya da değiştirilerek kabulü, . Gelecek dönem için yönetim kuruluna yön gösterecek kararları almak,

• Yönetim kurulunca önerilen gündemindeki diğer konuları görüşüp karara bağlamak,

• Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması ya da mevcut taşınmaz malların satılması, kiralanması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

• Üye ödentisinin tespiti,

• Mevzuat ve dernek tüzüğüne göre genel kurulca yapılması gereken diğer görevlerin ifası

• Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

• Derneğin feshine ilişkin karar alınması

c. Genel Kurul Toplantıları:

Olağan Yıllık Genel Kurul;

Yıllık olağan genel kurul her yılın ??(2 yılda bir) ???…………..ayında yapılır.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile gündem, toplantı gününden en az onbeş gün önce, mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyelerin listesi eklenir,

Genel Kurul üyeleri, yönetim kurulunca, en az onbeş gün önceden toplantıya çağrılır. Bu amaçla, Genel Kurul toplantısının gündemi, yeri, günü ve saati, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantının yer, gün ve saati de yerel bir gazete ile ilan edilir ve aynı zamanda üyelere bir yazıyla bildirilir.

Genel Kurul toplantıları, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun katılımıyla toplanır. Genel Kurul toplantısının geçerli olabilmesi için, oy hakkı olan üyelerin yarıdan fazlasının hazır bulunması gereklidir. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz. İlk toplantı ile, ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Genel Kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza ederek toplantı yerine girerler. Toplantı dernek başkanı ya da görevlendireceği bir üye tarafından açılır. Açılışı takiben, toplantıyı yönetmek için bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ile iki yazıcı üye seçilir. Yazıcı üyeler, toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler, yönetim kuruluna verilir.

Genel kurulda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, hazır bulunan üyelerin 1/10’u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Kararlar, hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Yazışma ve temsil yoluyla oy kullanılamaz. Tüzük değişimi ve dernek feshi kararı için 2/3 çoğunluk zorunludur.

Yönetim Kurulu tarafından, Genel Kurul kararları sirkülerle üyelere bildirilir. Genel Kurul toplantı tutanağı kopyaları, yeni seçilen yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin kimlik, görev ve ikametgah adreslerini gösterir listeler yönetim kurulu başkanı tarafından, genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir,

Olağanüstü Genel Kurul

Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde ya da dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü Genel Kurul, yıllık genel kurul hükümlerine tabidir.

2. Yönetim Kurulu

Yedi asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Genel Kurul tarafından gizli oyla iki yıl için seçilir. Oylarda eşitlik halinde kuraya başvurulur.

Yönetim kurulunu oluşturan üyeler ilk toplantılarında kendi aralarında gizli oyla bir başkan, bir 2. başkan, bir sekreter, bir saymanı iki yıl için seçerler.

Yönetim Kurulu dernek tüzüğünün, Dernekler Kanunu’nun 27. maddesi ile diğer mevzuatın ve genel kurulun kendisine yüklediği işleri yılda en az on toplantı yapmak sureti ile görür

Derneğin amaçlarının gerçekleşmesi için gerekli kararları alır ve faaliyet gösterir. Noter onaylı makbuz karşılığı gelir toplamak ve harcamaları noter onaylı defterlere işlemekle yükümlüdür. Dernek adına taşınır ve taşınmaz mal almak, mal satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerinde her türlü ayni hak tesis etmek, kaldırmak gibi konularda Genel Kurulun onayını almak üzere dernek başkanı ya da bir yönetim kurulu üyesi yetkilendirilebilir. Ayrıca, onur üyeliği için genel kurula öneride bulunmak ve herhangi bir konuda oluşması gerekli görülen komisyon üyelerini seçmekle yükümlüdür.

Dernek başkanı, derneği temsil eder ya da bu konuda yönetim kurulu üyelerinden bir ya da birkaçına yetki verir. Derneğin mali işlerinden ve bu konu ile ilgili defter ve kayıtların tutulmasından saymanla birlikte, diğer defter ve yazışmalarla ilgili olarak da sekreterle birlikte sorumludur. Başkanın yokluğunda kendisine 2. başkan vekillik eder.

Geçerli bir özrü olmaksızın üst üste üç yönetim kurulu toplantısına katılmayan ya da altı ay içinde yapılan toplantıların yarısına her ne sebeple olursa olsun katılmayanların yönetim kurulu üyelikleri kendiliğinden düşer ve yerlerine sırasıyla en fazla oy alan yedek üyeler çağrılır. Üyeliği düşenler, iki devre geçmediği sürece derneğin yönetim ve denetim kurullarına seçilemezler,

Herhangi bir nedenle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, yedek üye listesinin başındaki gelir. Yedek üyelerin kalmadığı ve yönetim kurulunun oluşabilmesi için salt çoğunluğun sağlanamadığı durumlarda Genel Kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri ya da denetleme kurulu tarafından bir ay içinde seçimli toplantıya

çağrılır. Burada seçilen yönetim kurulu, görevini olağan seçimli Genel Kurul toplantısına kadar yürütür. Çağrının yapılmaması halinde Dernekler Kanunu’nun 28. maddesi hükümlerine uyulur.

3. Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu üç asıl ve üç yedek üyeden az olmamak kaydıyla genel kurulca iki yıl için seçilir. Bu kurul, denetleme görevini dernek tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre altı ayı geçmeyen aralıklarla ve mali yıl sonunda yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Uyeler, oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.

Denetleme kurulu üyeleri gerek görürlerse her zaman yazı ile hesapları inceleme talebinde bulunabilirler.

Derneğin mali yılı yönetim kurulunun görev dönemidir. Ancak, Ocak ayı itibariyle bilanço hazırlanarak hesap kapatılır. Yeni Ocak ayı başından itibaren düzenlenen bilanço ile birlikte genel kurula sunulur.

Madde 9. Dernek Gelirleri

Derneğin geliri, üye ödentileri, bağış ve yardımlar ve dernek faaliyetleri sonucunda ya da dernek mal varlığından elde edilen gelirlerden oluşur.

İlgili çalışanlara yönelik hazırlanacak basılı belgelerden elde edilecek gelirler, Görevleri içine giren onaylamalardan alınacak ücretler, yayın gelirleri, kültürel ve sosyal etkinliklerden ya da dernek yönetim kurulu kararı ile işletilecek lokal, misafirhane gibi sosyal tesislerden elde edilen gelirler, araştırma, proje çalışmaları, bilimsel çalışmaların gelirleri, danışma hizmeti gelirleri, sertifika programları gibi sürekli eğitim çalışmaları için ilgili kişi, kurum ve kuruluşların ödeyeceği ücretler, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki ulusal ve uluslararası mesleki ve sağlık ile ilgili kurumların ya da diğer kurum ve kuruluşların bu tüzük kapsamına giren konulardaki işlerin yürütülmesine yönelik fon, bağış, yardım ve hizmet satın alma gelirleri, Yarışma ya da ödüllü çalışmalardan elde edilecek gelirler …………….

Dernek yıllık üye ödentisi her yıl yapılacak genel kurulda yeniden karar alınmak suretiyle, kuruluş yılı için yıllık on milyon Türk Lirasıdır.

Madde 10. Tüzükte Değişiklik

Gündemde gösterilmek kaydıyla, yönetim kurulunca işbu tüzüğün değiştirilmesi genel kurula teklif edilebilir.

Üyeler tarafından önerilen değişikliğin, yönetim kurulu tarafından incelenmesine imkan vermek üzere önerinin genel kurul toplantısından 45 gün önce yazı ile dernek sekreterliğine bildirilmesi gerekir. Değişikliğin kabulü için genel kurulda hazır bulunan oy sahibi üyelerin 2/3 çoğunluğu gereklidir. Bu suretle oya konarak kabul edilen değişiklik, yönetim kurulunun onayına sunulur ve Dernekler Kanunu’nun 13. maddesi gereği işlem yapılır.

Madde 11. Derneğin Feshi

Dernek, aşağıdaki hallerde feshedilmiş olur:

a) Kendiliğinden sona erme;

Amacın gerçekleşmesi, gerçekleşmenin olanaksız hale gelmesi ya da sürenin sona ermesi; ilk Genel Kurul toplantısının tüzükte öngörülen sürede yapılmamış olması ve zorunlu organlarının oluşturulmamış olması; borç ödemede acze düşmüş olması; tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi; olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması hallerinde dernek kendiliğinden fesh olur.

Kendiliğinden sona erme halinin tespiti, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin kararıyla gerçekleştirilir.

b) Genel Kurul kararı ile;

Dernek Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3’nün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, üyeler ????ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıda, katılan üye sayısına bakılmaksızın fesih konusu görüşülebilir, Feshe ilişkin kararın, bu toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur,

Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir. Derneğin kapatılması için dava açılmış ise, genel kurul tarafından verilen feshin kararı, açılmış bulunan davanın yürütülmesi halinde doğacak sonuçlara engel olmaz.

c) Mahkeme kararı ile;

Derneğin amacı, kanuna ve ahlaka aykırı gelirse, Cumhuriyet Savcısının ya da bir ilgilinin istemi üzerine mahkeme, derneğin feshine karar verir. Mahkeme, dava sırasında faaliyetten alıkoyma dahil gerekli bütün önlemleri alır.

2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun 10. maddesinde amir hükümleri gereğince yetkili mercilerce derneğe yapılan yazılı isteme rağmen kuruluş bildirisi ve eklerindeki, kanuna aykırılık ya da eksiklik otuz gün içinde giderilemezse; olağan Genel Kurul toplantısı, dernek tüzüğünde belirtilen süre içinde yapılmaz ya da kanunen gerekli çoğunluk oluşturulamaz ve mahallin en büyük mülki amirliğinin yazılı ihtarına rağmen bu zorunluluk üç ay içinde yerine getirilemezse Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin yazılı ihbarı ve Cumhuriyet savcılığı’nın açacağı dava üzerine Askliye Hukuk mahkemesinin kararıyla dernek feshedilir,

Madde 12. Derneğin Mal Varlığının Tasfiyesi

Genel kurulca derneğin feshine karar verildiği durumda ya da derneğin kendiliğinden sona ermesi durumunda, hakları ve mal varlığı aynı amaçlı başka bir derneğe ya da vakfa intikal eder.

Dernek mahkeme kararı ile fesh edilirse, bütün mal varlığı ve hakları hazineye intikal eder.